Member area
Menu

Poland: Zmiany w prawie październik - grudzień 2019

20 January 2020
Renata Warchoł-Lewicka

 

1) Zmiany w terminach płatności w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

W celu wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorców, ustawodawca uchwalił a Prezydent RP podpisał, ustawę, która m.in. wprowadza następujące zmiany:


* termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca;


* skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) – do maksymalnie 30 dni, (więcej...)

2) Prawo do błędu przedsiębiorcy.

Prezydent podpisał tzw. Pakiet Przyjazne Prawo, w ramach którego osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, gdy popełni błąd za który grozi mandat karny lub kara pieniężna nie dostanie kary. Dostanie jedynie pouczenie oraz będzie musiała usunąć naruszenie. Prawo do błędu obejmuje tylko i wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Prawo to obowiązuje przez okres roku od dnia rozpoczęcia działalności.

3) Polityka wynagrodzeń dla zarządów spółek giełdowych.

W związku ze zmianami w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do końca czerwca 2020 r. spółki giełdowe, za pośrednictwem swoich walnych zgromadzeń zobowiązane są do przyjęcia polityki wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych. Efektem tego obowiązku jest potrzeba weryfikacji przez spółki umów zawartych z członkami zarządów i rad nadzorczych oraz ich odpowiednie dopasowanie, (więcej ...)

4) UOKiK z dostępem do rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy.

W związku z wchodzącymi zmianami w przepisach, mającymi na celu ograniczenie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, UOKiK w toku postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczenia pieniężnego będzie mógł żądać od przedsiębiorcy prowadzącego księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

5) Zmiany w prawie drogowym.

Zwracamy uwagę, na głośne już dwie zmiany w prawie drogowym, obowiązujące od 6 grudnia 2019 r. polegające na wprowadzeniu obowiązku tworzenia korytarzy życia oraz jazdy „na suwak”.
Jeżeli chodzi o korytarz życia, który ma umożliwić służbom jak najszybsze dotarcie na miejsce zdarzenia, gdzie osoby poszkodowane mogą potrzebować pomocy, zasada jest prosta: kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem muszą zjeżdżać na lewo, a kierowcy na pozostałych pasach na prawo, bez względu na liczbę pasów, (więcej ...)

6) Uwaga na nowe prawo zamówień publicznych, które wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.

Nowe prawo ma na celu zwiększenie efektywności i konkurencyjności systemu zamówień publicznych, a małe firmy niemogące konkurować na rynku ceną, mają zyskać możliwości, które umożliwią im wejście na rynek zamówień publicznych, jak wskazuje Ministerstwo. Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych, uproszczenie w innych trybach i konkursach, ustawowe warunki umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zmiany środka zaskarżenia, w tym wysokości opłat i terminów ich wnoszenia i wiele innych.

7) Papierowy CIT-8 dla niektórych podmiotów.

Od 25 października, w zw. z nowym art. 27a ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, niektórzy podatnicy podatku CIT nie są zobowiązani do składania deklaracji w wersji elektronicznej. Papierowe deklaracje mogą składać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie pełnią funkcji płatnika dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Dotyczy to przede wszystkim małych podmiotów jak stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, (więcej ...)

8) Podatki – Wiążąca informacja taryfowa – zmiany.

Od 1 października 2019 r. wnioski o wiążącą informację taryfową można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych).

9) Odroczenie terminu wejścia w życie tzw. podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.

W związku z orzeczeniem Sądu Unii Europejskiej o błędnej decyzji Komisji Europejskiej polegającej na uznaniu tzw. podatku od sklepów wielkopowierzchniowych za niedozwoloną pomoc publiczną i odwołaniu od tegoż orzeczenia przez Komisję Europejską, Rada Ministrów odroczyła wprowadzenie podatku do 1 lipca 2020 r.

10) Mikrorachunki podatkowe od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 podatnicy będą wpłacać należny CIT, PIT i VAT na indywidualne rachunki podatkowe. Co istotne, obowiązek dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, ale także i tych, którzy działalności nie prowadzą. Sprawdzenie indywidualnego mikrorachunku dokonuje się z wykorzystaniem generatora udostępnionego przez Ministerstwo Finansów na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/.

11) Brak NIP na paragonie = brak możliwości wystawienia faktury.

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 106 b ustawy o VAT, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Przy czym, przepis ten nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

12) Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna od nowego roku będzie musiała posiadać stronę internetową.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych obowiązek posiadania własnej strony internetowej do komunikacji z akcjonariuszami. Na stronach takich powinny się znaleźć, obok informacji ogólnych wskazanych w art. 206 § 1 ksh, wszelkie ogłoszenia spółek wymagane prawem oraz statuty. Należy pamiętać, że adres strony internetowej podlega obowiązkowi zgłoszenia do KRS.

13) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Od prawie połowy października 2019 r. nowe spółki mają obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Natomiast spółki zarejestrowane przed wejściem w życie zmiany, dane muszą zgłosić do 13 kwietnia 2020 r.

14) Nowe przepisy o zakazie geoblokowania podpisana przez Prezydenta.

Ustawa ma na celu wdrożenie zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumenta oraz innych ustawach, w związku ze wdrażaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Celem przepisów jest ograniczenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania, czy prowadzenia działalności. Z motywów rozporządzenie unijnego możemy wywnioskować, że chodzi o takie przypadki jak np. ograniczanie dostępu do stron internetowych czy aplikacji, klientom z innych państw członkowskich. Organem wyznaczonym w Polsce jako odpowiedzialny za egzekwowanie naruszeń jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

15) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłata za reklamowanie alkoholi będzie wnoszona na wyodrębniony rachunek urzędu do którego składana jest deklaracja DRA-1. Dotychczas deklaracja składana jest do urzędu skarbowego, natomiast opłata dokonywana jest na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych. Zmiana ma na celu usprawnienie procesu polegające na łatwiejszym powiązaniu deklaracji z zapłatą.

Źródła: System informacji prawnej Lex, Lexpolonica, Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd prasy podatkowej Deloitte/Ernst&Young i inne

 

For more information, contact:

Renata Warchoł - Lewicka, Partner, radca prawny

Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy adwokaci i radcowie prawni, Kraków

e: renata.lewicka@gsw.com.pl 

t: +48 12 422 44 59

Source: https://www.linkedin.com/pulse/zmiany-w-prawie-październik-grudzień-2019-gorazda-świstuń-/

To the overview